Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG [2018/800]