Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AST-SC/05/16 — Υπάλληλοι διαπίστευσης/υποδοχής (SC 1/SC 2)