Mål T-575/14: Tribunalens beslut av den 15 mars 2016 – Larymnis Larko mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Privatisering — Stöd till förmån för en av sökandens gäldenärer — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Avvisning)