Mål C-603/13: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 21 januari 2016 – Galp Energía España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA mot kommissionen (Överklagande — Artikel 81 EG — Konkurrensbegränsande samverkan — Den spanska marknaden för vägbitumen — Uppdelning av marknaden och samordning av priser — Handläggningstiden vid tribunalen har varit orimligt lång — Artikel 261 FEUF — Förordning (EG) nr 1/2003 — Artikel 31 — Obegränsad behörighet — Artikel 264 FEUF — Delvis eller fullständig ogiltigförklaring av kommissionens beslut)