Υπόθεση T-93/16: Προσφυγή της 26ης Φεβρουαρίου 2016 — Rheinmetall Waffe Munition κατά EUIPO (VANGUARD)