Mål C-155/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 7 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen – Sverige) – George Karim mot Migrationsverket (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EU) nr 604/2013 — Fastställande av den medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylansökan som en tredjelandsmedborgare har lämnat in i någon medlemsstat — Artikel 18 — Återtagande av en asylsökande vars ansökan är under prövning — Artikel 19 — Ansvarets upphörande — Vistelse under minst tre månader utanför medlemsstaternas territorium — Nytt förfarande för att fastställa ansvarig medlemsstat — Artikel 27 — Rättsmedel — Domstolsprövningens omfattning)