Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i associeringsrådet EU-Ukraina avseende ändring av bilaga XXVII till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan