Rådets beslut (EU) 2016/334 av den 4 mars 2016 om utnämning av två suppleanter i Regionkommittén på förslag av Litauen