Kohtuasi C-474/14: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 7. aprilli 2016. aasta määrus (Tribunale di Salerno eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi Cristiano Pontillo süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Identsed eelotsuse küsimused — ELTL artiklid 49 ja 56 — Asutamisvabadus — Teenuste osutamise vabadus — Hasartmängud — Siseriiklikud õigusnormid — Tegevuslubade süsteemi ümberkorraldamine lubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel — Uus hange — Varasematest tegevuslubadest lühema kehtivusajaga tegevusload — Omandis oleva ning mängude korraldamise ja panuste kogumise võrgustiku moodustava materiaalse ja immateriaalse vara tasuta üleandmine — Piirang — Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad põhjused — Proportsionaalsus)