Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/638 av den 22 april 2016 om återkallande av godkännandet av det verksamma ämnet Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (Text av betydelse för EES)$