Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/638 z dne 22. aprila 2016 o preklicu odobritve aktivne snovi Z-13-heksadecen-11-in-1-il acetat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP)$