Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/638 (2016. gada 22. aprīlis), ar ko atsauc darbīgās vielas Z-13-heksadecēn-11-in-1-ilacetāta apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ)$