2016 m. balandžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/638, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 panaikinamas veikliosios medžiagos Z-13-heksadecen-11-in-1-il-acetato patvirtinimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (Tekstas svarbus EEE)$