Rådets beslut (EU) 2016/1795 av den 29 september 2016 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar när det gäller ändringarna av bilagorna till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och av det reglemente som bifogas den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN)