Rådets beslut (EU) 2016/1741 av den 20 september 2016 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser