Mål C-295/15: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 22 juni 2016 – Matratzen Concord GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), KBT & Co. Ernst Kuchen agenzia commerciale sociétá in accomandita (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — EU-varumärke — EU-ordmärket ARKTIS — Ansökan om upphävande — Verkligt bruk av varumärket — Förordning (EU) nr 207/2009 — Artikel 51.1 a — Den form som varumärket använts i — Bevis för användning — Tillstånd från innehavaren — Delvis avslag på ansökan om upphävande)