Ανοικτός χαρακτήρας και διαφάνεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019