Mål C-168/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 28 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Okresný súd Prešov – Slovakien) – Milena Tomášová mot Slovenská republika – Ministerstvo spravodlivosti SR, Pohotovosť s.r.o. (Begäran om förhandsavgörande — Konsumentskydd — Direktiv 93/13/EEG — Oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal — Kreditavtal som innehåller ett oskäligt avtalsvillkor — Verkställighet av en skiljedom som meddelats med tillämpning av det avtalsvillkoret — En medlemsstats skadeståndsansvar för skada som har vållats enskilda genom sådana överträdelser av unionsrätten som kan tillskrivas en nationell domstol — Förutsättningarna för skadeståndsansvar — Huruvida det föreligger en tillräckligt klar överträdelse av unionsrätten)