Mål C-61/16 P: Överklagande ingett den 4 februari 2016 av European Bicycle Manufacturers Association av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 26 november 2015 i mål T-425/13, Giant (China) Co. Ltd mot Europeiska unionens råd