Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/125 оd 29. siječnja 2016. o odobrenju PHMB-a (1600; 1.8) kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 2, 3 i 11 (Tekst značajan za EGP)