2007m. lapkričio 29d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės ("Roma I") (COM(2005)0650 - C6-0441/2005 - 2005/0261(COD))