88/45/EEG: Rådets beslut av den 20 oktober 1987 om avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Argentina om slutförda förhandlingar i enlighet med artikel 24.6 i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT)