Rättelse till meddelandet i Europeiska unionens officiella tidning i mål C-561/16 (EUT C 22, 23.1.2017)