Mål C-308/19: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 januari 2021 (begäran om förhandsavgörande från Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Rumänien) – Consiliul Concurenţei mot Whiteland Import Export SRL (Begäran om förhandsavgörande – Konkurrens – Sanktioner som ålagts av nationell konkurrensmyndighet – Preskriptionstid – Preskriptionsavbrytande åtgärder – Nationell lagstiftning som utesluter, efter att en undersökning har påbörjats, möjligheten att en senare utredningsåtgärd kan avbryta den nya preskriptionsfristen – Principen om konform tolkning – Förordning (EG) nr 1/2003 – Artikel 25.3 – Tillämpningsområde – Artikel 4.3 FEU – Artikel 101 FEUF – Effektivitetsprincipen)