Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016