Mål T-560/15 P: Tribunalens dom av den 6 juli 2016 – LM mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Efterlevandepension — Artiklarna 18 och 27 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Artikel 25 i stadgan om de grundläggande rättigheterna — Rättighet som tillkommer en avliden tjänstemans frånskilda maka — Underhåll som det ålåg den avlidne tjänstemannen att betala)