Υπόθεση T-560/15 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Ιουλίου 2016 — LM κατά Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Σύνταξη επιζώντων — Άρθρα 18 και 27 του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ — Άρθρο 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων — Δικαίωμα του διαζευγμένου συζύγου του αποβιώσαντος υπαλλήλου — Υποχρέωση διατροφής με την οποία βαρυνόταν ο αποβιώσας υπάλληλος)