Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1724 av den 14 september 2016 om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (Text av betydelse för EES)