Rådets beslut (EU) 2016/1170 av den 12 juli 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionen vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan, om antagande av gemensamma kommitténs arbetsordning och om inrättande av specialiserade arbetsgrupper