Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1144 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών