Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 14 januari 2016.