Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/1757 (2019. gada 23. oktobris), ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un tās atkarīgo teritoriju iekļaušanu to trešo valstu un to teritoriju daļu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2018/659 I pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)