Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1757, 23. oktoober 2019, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2018/659 I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (EMPs kohaldatav tekst)