Εκτελεστικόσ Κανονισμόσ (ΕΕ) 2019/1757 της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/659 όσον αφορά τη συμπερίληψη του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Εξαρτήσεων του Στέμματος στον κατάλογο τρίτων χωρών και τμημάτων του εδάφους τρίτων χωρών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)