/* */

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2545/90 της Επιτροπής της 31ης Αυγούστου 1990 για τη θέσπιση συντηρητικών μέτρων όσον αφορά τις αιτήσεις πιστοποιητικών «ΣΜΣ» που κατατίθενται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από 20 έως 24 Αυγούστου 1990 στον τομέα του βοείου κρέατος