Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2207 (2020. gada 22. decembris), ar ko Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikumu groza attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti un tās atkarīgajām teritorijām to trešo valstu vai to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts ievest lietošanai pārtikā paredzētu svaigpienu, piena produktus, jaunpienu un jaunpiena produktus (Dokuments attiecas uz EEZ)