Mål T-661/14: Tribunalens dom av den 14 juli 2016 – Lettland mot kommissionen (EUGF, EGFJ och EJFLU — Utgifter som undantagits från finansiering — Schablonmässig finansiell korrigering — Tvärvillkor — Minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden — Normer — Artikel 5.1 i och bilaga IV till förordning (EG) nr 1782/2003 — Artikel 6.1 i och bilaga III till förordning (EG) nr 73/2009)