Mål T-677/15: Tribunalens beslut av den 19 juli 2016 – Panzeri mot parlamentet och kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Bestämmelserna för kostnadsersättningar och andra ersättningar till parlamentets ledamöter — Ersättning för kostnader för assistentstöd till parlamentsledamöter — Återkrav av felaktigt utbetalda belopp — Den angripna rättsakten har ersatts under förfarandets gång — Anledning saknas att döma i saken — Förberedande rättsakt — Avvisning)