Mål C-205/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 2 juni 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Fördragsbrott — Luftfart — Förordning (EEG) nr 95/93 — Fördelning av ankomst- och avgångstider vid Europeiska unionens flygplatser — Artikel 4.2 — Samordnarens oberoende — Begreppet ”berörd part” — Ledningsorgan vid en flygplats — Funktionell åtskillnad — System för finansiering)