Rättelse till rådets ståndpunkt (EU) nr 1/2016 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 — Antagen av rådet den 10 december 2015 (EUT C 56, 12.2.2016)