Kommissionens beslut av den 29 juni 2007 om fastställande av BSE-statusen i medlemsstaterna eller tredjeländer eller regioner i dessa utifrån deras BSE-risk [delgivet med nr K(2007) 3114] (Text av betydelse för EES) (2007/453/EG)