Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1477 z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w odniesieniu do tymczasowego przedłużenia obowiązywania nadzwyczajnych środków w celu zaradzenia skutkom pandemii COVID-19 (Tekst mający znaczenie dla EOG)