Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1477 оd 14. listopada 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 95/93 u pogledu privremenog produljenja izvanrednih mjera za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 (Tekst značajan za EGP)