Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1477 ze dne 14. října 2020, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93, pokud jde o dočasné prodloužení mimořádných opatření k řešení důsledků pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)