Vec C-583/18: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 12. marca 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Nemecko) – Verbraucherzentrale Berlin eV/DB Vertrieb GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 2011/83/EÚ – Pôsobnosť – Zmluva o službách – Článok 2 bod 6 – Zmluva o službách osobnej dopravy – Článok 3 ods. 3 písm. k) – Karta, ktorá umožňuje zníženie ceny pri neskoršom uzatvorení zmluvy o osobnej doprave – Internetový predaj takej karty bez informovania spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy)