Kohtuasi C-583/18: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 12. märtsi 2020. aasta otsus (Oberlandesgericht Frankfurt am Maini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Verbraucherzentrale Berlin eV versus DB Vertrieb GmbH (Eelotsusetaotlus – Tarbijakaitse – Direktiiv 2011/83/EL – Kohaldamisala – Teenusleping – Artikli 2 punkt 6 – Reisijateveoteenuse osutamise leping – Artikli 3 lõike 3 punkt k – Kaardid, mis annavad õiguse saada edaspidi reisijateveolepingute sõlmimisel hinnaalandust – Selliste kaartide müümine veebis tarbijat taganemisõigusest teavitamata)