Rättelse till ansökningsomgångar inom arbetsprogrammet Bidrag på området transeuropeiska telenät inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, perioden 2014–2020 (Kommissionens genomförandebeslut C(2016) 1225, ändrat genom C(2016) 5768) (Denna text upphäver och ersätter den som offentliggjorts i EUT C 336, 13.9.2016, s. 4)