Skriftlig fråga E-4495/09 från Michail Tremopoulos (Verts/ALE) till kommissionen. Minskade utsläpp av växthusgaser vid boskapsuppfödning