Statligt stöd – Tyskland — Statligt stöd SA.34402 (2015/C) (ex 2012/NN) — statlig finansiering av programvarulösningar för universitet (HIS) — Uppmaning enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att inkomma med synpunkterText av betydelse för EES