Mål C-450/14 P: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 31 maj 2016 – Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Domstolens rättegångsregler — Artikel 181 — Skiljedomsklausul — Avtal som slutits inom ramen för sjätte ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006), programmet e-TEN rörande transeuropeiska nätverk för telekommunikation, samt ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (2007–2013) — Revisionsrapport där uppkomna kostnader fastställts som icke-stödberättigade — Ansökan om återbetalning av utbetalat stöd — Schablonersättning — Talan om ogiltigförklaring — Genkäromål)